IT

BC

2

googleApps2

3

7

itt1

itt2

5

6

research

ประวัติคณะ

ประวัติคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม 

 

         เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีการดำเนินชีวิต เทคโนโลยีสารสนเทศจึงนับเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต

        ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสยาม ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของการผลิตบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชี่ยวชาญทั้งเชิงทฤษฎีและวิธีปฏิบัติ สามารถเป็นผู้นำในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศแบบธรรมาภิบาลในองค์การ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยให้ก้าวทันเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม เพื่อออกไปรับใช้สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) โดยเปิดสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2551 และในปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษาจำนวน 1,036 คน

      นอกจากหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เปิดการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทั้งหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531

      ในการบริหารจัดการเรียนการสอนทั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีเป้าหมายที่ร่วมกันคือ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เน้นการสร้างนวัตกรรมและการทำงานร่วมกัน ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการมีความเป็นเอกภาพ เกิดความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็ว จึงเห็นสมควรจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นเพื่อสามารถดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสยาม และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศต่อไป ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยสยาม จึงได้จัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น เมื่อเดือนสิงหาคม 2552

test