IT

BC

2

googleApps2

3

7

itt1

itt2

5

6

research

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา       

ปญญา นรานํ รตนํ  ซึ่งมีความหมายว่า “ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน”

 

ปณิธาน       

“สร้างนวัตกรรม พัฒนาผู้นำ คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี”

 

วิสัยทัศน์   

           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีจิตอาสาและทักษะวิชาชีพโดยเน้นความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

 

พันธกิจ      

                     มุ่งจัดการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถและจริยธรรม ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ และเป็นผู้นำการใช้เทคโนโลยี โดยสามารถบูรณาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่สังคม และธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

อัตลักษณ์    

ก้าวทันไอที สามัคคี มีจิตอาสา

 

    เอกลักษณ์   

           สร้างผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application Developer)