IT

BC

2

googleApps2

3

7

itt1

itt2

5

6

research

อบรม Windows Server Administration Fundamentals

images

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับบริษัทเออาร์ไอที จำกัด และ SIPA จัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านซอฟต์แวร์สู่ประชาคมอาเซียน โดยหลักสูตรการฝึกอบรม และสอบใบรับรองมาตรฐานคือวิชา 98-365 Windows Server Administration Fundamentals โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กำหนดอบรมวันที่ 4-6 สิงหาคม 2557 ณ อาคาร 3 ห้อง 3-101 จำนวน 30 คน (กรณีนักศึกษาผ่านการทดสอบ สามารถเข้าอบรมได้นั้น นักศึกษาต้องมัดจำเงินจำนวน 500 บาท หากเข้าอบรมครบ 3 วัน ทางคณะจะคืนเงินให้ทั้งหมด)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. กำลังจบการศึกษา หรือจบแล้ว ยังไม่มีงานทำ
2. ทำงานแล้วไม่เกิน 3 ปี 


ขั้นตอนการดำเนินการของทางมหาวิทยาลัยในการลงทะเบียน สมัครเข้าร่วมอบรม 
1. ลงทะเบียนกับคณะ คลิกที่นี้https://docs.google.com/forms/d/1rmtaelo3B04gEsg5vfSSDverz2KM-ivCf5ov97G1mBU/viewform?usp=send_form
2. รับรหัสสถานศึกษาจาก อ.ณรงค์ฤทธิ์ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอบการลงทะเบียน
3. คลิ๊กลิงค์ http://www.aritedu.com/sipa/edu_code.html เพื่อลงทะเบียนในระบบ
4. เลือกหัวข้อ การสมัคร —>> ลงทะเบียนสำหรับสถานบันการศึกษาที่ลงเป็นกลุ่ม
5. กรอกข้อมูลเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน
6. หลักจากลงทะเบียนแล้ว จะได้รับ user name และ password ในการเข้าทดสอบชุด Screen Test(ทดสอบได้ 2 ครั้ง) 
7. ลิงค์ที่ใช้ทดสอบชุด screen test ดังนี้ http://www.aritedu.com/login/
8. หลักจากทดสอบชุด Screen Test ผ่านเกณฑ์ 50% บุคคลนั้นถือว่ามีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
9. นักศึกษาสามารถดูผลผู้มีสิทธิ์อบรม โดยคลิ๊กที่หัวข้อ “ประกาศรายชื่อ” ในเว็บของโครงการฯ

เอกสารที่นักศึกษา หรือ บุคคล ที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ต้องส่งให้กับทางวิทยากร ในวันแรกของการฝึกอบรม มีดังนี้
1. ในกรณีที่ยังศึกษาในปีสุดท้าย
· เอกสารใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือเอกสารรับรองการศึกษา จากอาจารย์ที่ปรึกษา (ตัวอย่างตามไฟล์แนบ) พิมพ์โดยใช้หัวจดหมายของสถานศึกษา
2. ในกรณีทำงานแล้วไม่เกินสามปี 
· เอกสารใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือเอกสารรับรับรองการทำงานจากหัวหน้างาน พิมพ์โดยใช้หัวจดหมายของบริษัทฯ