IT

BC

2

googleApps2

3

7

itt1

itt2

5

6

research

รับสมัครนักศึกษาอบรมและสอบประกาศนียบัตรจาก Microsoft ฟรี

 

ด้วยบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  SIPA จัดทำโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านซอฟต์แวร์สู่ประชาคมอาเซียน” เพื่อยกระดับบุคลากรด้านไอทีด้วยการฝึกอบรมและสอบประกาศนียบัตรระดับสากล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรมและการสอบ  ตามเอกสารแนบ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อนักศึกษาที่เรียนสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการได้งานทำของนักศึกษาได้ จึงได้ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดอบรมและสอบประกาศนียบัตรระดับสากล จำนวน  ๔ วิชา  รวม  ๔ วัน เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๓-๑๐๑ อาคาร ๓ ดังนี้

วันที่อบรม

ชื่อวิชา

จำนวน(คน)

๑ กันยายน ๒๕๕๗

MTA : Web Development Fundamentals

๔๐

๑๕ กันยายน ๒๕๕๗

MTA : HTML5 Application Developer Fundamentals

๔๐

๒๒ กันยายน ๒๕๕๗

MTA : Database Administration Fundamentals

๔๐

๒๙ กันยายน ๒๕๕๗

MTA : Software Development Fundamentals

๔๐

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. กำลังจบการศึกษา หรือจบแล้ว ยังไม่มีงานทำ
2. ทำงานแล้วไม่เกิน 3 ปี 


สมัครเข้าร่วมอบรม คลิกที่นี้