IT

BC

2

googleApps2

3

7

itt1

itt2

5

6

research

โครงการอบรม iLife iMovie

ilifeimovie fb 1

 ข่าวดี!! 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  ได้จัดการอบรมในหัวข้อเรื่อง iLife iMovie โปรแกรมจัดการกับภาพและตัดต่อวิดีโอ หลักสูตร 3 ชม.  

สำหรับอาจารย์และผู้ที่สนใจเข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนด้วยสื่อภาพเคลื่อนไหว

จัดอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 นี้  

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าอบรมให้คลิกลงทะเบียนได้ที่นี้  !! ลงทะเบียนเข้าอบรม  !!

**หมายเหตุ รับผู้เข้าอบรม 20 ท่าน เท่านั้นนะครับ