ติดต่อคณะ

  • พิมพ์

ที่ตั้ง :                คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

                        38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ :           0-2457-0068 ต่อ 5130 โทรสาร 0-2868-5244

 

เว็บไซต์ :            http://itschool.siam.edu

facebook :         https://www.facebook.com/ITSiamU