/ เกี่ยวกับเรา/ สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก Facilities

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการโมบายแอปพลิเคชัน ทั้ง iOS และแอนดรอยด์ ห้องปฏิบัติการด้านระบบเครือข่าย ห้องปฏิบัติการด้านระบบฐานข้อมูลและเครื่องแม่ข่าย ห้องปฏิบัติการด้านมัลติมีเดีย เพื่อรองรับการใช้งานของนักศึกษา