/ เกี่ยวกับเรา/ สารจากคณบดี

สารจากคณบดี Message from the Dean

การศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย คือการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างเสริม

และสะสมความรู้ในด้านวิชาการอย่างสูง

ผู้ที่ได้ผ่านการศึกษาระดับนี้ จัดว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า

และจะเป็นกำลังสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ

ดร.เดชานุชิต กตัญญูทวีทิพย์
คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม