/ เกี่ยวกับเรา/ ปรัชญา / ปณิธาน / พันธกิจ ของคณะวิชา

ปรัชญา / ปณิธาน / พันธกิจ ของคณะวิชา Philosophy and Mission

ปรัชญา

ปญญา นรานํ รตฺนํ ซึ่งมีความหมายว่า “ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน ”

ปณิธาน

“ สร้างนวัตกรรม พัฒนาผู้นำ คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี ”

พันธกิจ

มุ่งจัดการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถและจริยธรรม ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ และเป็นผู้นำการใช้เทคโนโลยี โดยสามารถบูรณาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่สังคม และธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง