/ เกี่ยวกับเรา/ วิสัยทัศน์และความร่วมมือ

วิสัยทัศน์และความร่วมมือ Vision and Cooperation

วิสัยทัศน์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีจิตอาสาและทักษะวิชาชีพ โดยเน้นความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

ความร่วมมือ

มุ่งจัดการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถและจริยธรรม ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ และเป็นผู้นำการใช้เทคโนโลยี โดยสามารถบูรณาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่สังคม และธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง