นอกจากความรู้แล้ว ยังมีกิจกรรมต่างๆ
ทำให้ได้รู้จักการทำงานเป็นทีม
การแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง
คิดวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนมากยิ่งขึ้น

คุณฉัตราภรณ์ บุญมา
System Engineer

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.สยาม
เป็นที่เป็นโลกทางความรู้ให้ผมเลยครับ
ได้เรียนรู้จากเทคโนโลยีที่สามารถจับ
ต้องได้ และจุดประกายทางความฝันให้ผม

คุณนาวิน ภักดีเลิศหล้า
โปรแกรมเมอร์ บริษัทโตโยต้า ลิชชิ่ง จำกัด

คณาจารย์ทุกท่านมีความรู้ ความ
สามารถ ปรึกษาได้ตลอดเลยค่ะ
สอนโดยให้อิสระทางความคิด
และช่วยแนะแนวทางต่อ

คุณณัฐวดี อาภานนท์
Sale & Marketing บริษัท Zuellig Pharma