Information Technology Faculty & Staff | Siam University

คณาจารย์ประจำภาควิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์

อ.อรรถเศรษฐ์ ปรีดากรณ์

อ.อรรถเศรษฐ์ ปรีดากรณ์

หัวหน้าภาควิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์

อ.ทศพร เทียนศรี

อาจารย์ประจำ

อ.ปัญจเวช บุญรอด Teacher

อ.ปัญจเวช บุญรอด

อาจารย์ประจำ

อ.ภาสกร ธนานันท์ Teacher

ผศ.พิชญากร เลค

อาจารย์ประจำ