ผลงานอาจารย์

Interactive classroom
Interactive classroom award

เมื่อวันที่18 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ภัทรพล เกิดปรางค์ ได้นำเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อ “การออกแบบห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนา INTERACTIVE CLASSROOM ให้เหมาะสมกับวิชาหลักการออกแบบแอนิเมชัน” ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ญี่ปุ่น-ไทย (TPA) และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) ในงานงานประชุมวิชาการการประชุมสหวิทยาการระดับชาติ TNIAC 2023

อาจารย์มนฤดี มิตรเจริญถาวร ได้นำเสนอผลงานวิชาการหัวข้อ “ทัศนคติของศิลปินที่มีต่อศิลปะปัญญาประดิษฐ์” ในการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการ ประจำปี 2565 จัดโดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เมื่อวันทีี่ 25 พฤศจิกายน 2565

NFT Art Design of a dragon head
NFT Art Design of an anime pixel character

อาจารย์มนฤดี มิตรเจริญถาวร ร่วมนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ NFT Art ภายใต้โครงการ NFT Art Design Contest by NIA โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เผยแพร่ใน NFTGT Marketplace

อาจารย์อรรถเศรษฐ์ ปรีดากรณ์ ร่วมนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ NFT Art ภายใต้โครงการ NFT Art Design Contest by NIA โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เผยแพร่ใน NFTGT Marketplace

NFT Art Design

อาจารย์ภัทรพล เกิดปรางค์ ร่วมนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ NFT Art ภายใต้โครงการ NFT Art Design Contest by NIA โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เผยแพร่ใน NFTGT Marketplace