หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์

Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media

สาขาวิชาแอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์

สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์  มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบและผลิตงานแอนิเมชันและดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งเข้ามามีบทบาทต่อสังคมในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก  โดยเน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานกับทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบและศิลปะ เพื่อผลิตและสร้างสรรค์ผลงานตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง