About Us | Faculty of IT at Siam University

สารจากคณบดี

การศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย คือการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างเสริม

และสะสมความรู้ในด้านวิชาการอย่างสูง

ผู้ที่ได้ผ่านการศึกษาระดับนี้ จัดว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า

และจะเป็นกำลังสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ

ดร.เดชานุชิต กตัญญูทวีทิพย์
คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

วิสัยทัศน์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีจิตอาสาและทักษะวิชาชีพ โดยเน้นความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

ความร่วมมือ

มุ่งจัดการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถและจริยธรรม ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ และเป็นผู้นำการใช้เทคโนโลยี โดยสามารถบูรณาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่สังคม และธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

banner, header, monitor-909710.jpg

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น เดือนสิงหาคม พ.ศ.2552

เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ การสื่อสารที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีการดำเนินชีวิต เทคโนโลยีสารสนเทศจึงนับเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของการผลิตบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชี่ยวชาญทั้งเชิงทฤษฎี และวิธีปฏิบัติ สามารถเป็นผู้นำในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศแบบธรรมาภิบาลในองค์การ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยให้ก้าวทันเทคโนโลยีได้อย่าง เหมาะสม เพื่อออกไปรับใช้สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปิดสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2551

มีการบริหารจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันคือ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการสร้างนวัตกรรม และการ ทำงานร่วมกัน ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการเกิดความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็ว จึงเห็นสมควรจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นเพื่อสามารถดำเนินการให้ บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสยาม และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศต่อไป ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยสยาม จึงได้จัดตั้ง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น เมื่อเดือนสิงหาคม 2552

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีหลักสูตรทั้งสิ้นจำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

 1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ 2558 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วัตถุประสงค์ของคณะวิชา
 1. ผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. สร้างนักวิจัยที่สามารถพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ
 3. เผยแพร่ความรู้และให้บริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ชุมชน และสังคม
 4. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการ มีจริยธรรมทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิชา
 1. มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. มีความสามารถสร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้กับความต้องการ
 3. มีความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิชา

เอกลักษณ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ สร้างผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีทักษะการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application Developer) อัตลักษณ์ก้าวทันไอที สามัคคี มีจิตอาสา