Dreamcatcher of Heaven

Dreamcatcher of Heaven 2023

ผลงานรายวิชาจุลนิพนธ์ ประจำปี 2566

ของนักศึกษาภาควิชาแอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ชั้นปีที่4 จำนวน 12 ผลงาน  ภายใต้ชื่อโครงการ “Dreamcatcher of heaven – Thesis Exhibition”

โดยได้จัดแสดงงานระหว่างวันที่ 13 – 18 มิถุนายน 2566

ณ Central The OriginalStore ชั้น 3