ผลงานรายวิชาสัมมนา ประจำปี 2565

ของนักศึกษาภาควิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ชั้นปีที่4 ภายใต้ชื่อโครงการว่า “The Seeding Seminar Exhibition”
Seedling ที่มีความหมายว่าต้นอ่อนที่เพิ่งเติบโตออกมาจากเมล็ดพันธ์ุ โดยการนำความหมายนี้มาใช้กับงานมีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานของนักศึกษาแต่ละคนฝึกฝนความรู้ และความสามารถที่มาพัฒนาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป จนเกิดเป็นผลงานที่ถูกสร้างมาจากทักษะที่แต่ละคนได้ฝึกฝนกัน นักศึกษาแต่ละคนก็เปรียบเหมือนกับต้นกล้า ที่กำลังค่อยๆเติบโตจนผลิดอกออกผลอย่างงดงาม เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงความเป็นตนเอง และเพื่อส่งต่อความรู้สึกของพวกเราสู่ผู้ที่กำลังเฝ้ามองพวกเราอยู่จึงเกิดนิทรรศการ “The Seeding Seminar Exhibition” นี้ขึ้นมานั่นเอง