หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

Bachelor of Science in DIgital Marketing

ปรัชญา

หลักสูตรการตลาดดิจิทัลมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด และการสื่อสารโดยสามารถนำทักษะทางด้านดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือ รวมทั้งสร้างกำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมดิจิทัลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)

ความสำคัญ

จากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็วเนื่องจากพัฒนาการที่ก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยีทำให้กระบวนการทางธุรกิจจำเป็นต้องปรับกระบวนการเพื่อให้ทันต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล จึงเป็นหลักสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้ในสามศาสตร์ คือ บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกันเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจได้ เนื่องจากปัจจุบันทักษะของบุคลากรที่ภาคธุรกิจต้องการไม่ใช่เพียงองค์ความรู้เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งแต่เป็นบุคลากรที่สามารถบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นผู้ที่คิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์เข้าใจในหลักการและนวัตกรรมทางธุรกิจดิจิทัล มีความสามารถทางการสื่อสารและทักษะการค้นคว้าผ่านรายวิชาที่ตอบโจทย์โลกการตลาดดิจิทัล
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยี การสื่อสารและการตลาด มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างแผนธุรกิจที่สามารถนำไปพิชชิ่งในเวทีการแข่งขันได้
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างเครื่องมือเพื่อการสื่อสารทางการตลาดด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ผ่านการปฎิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ
  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการตลาดดิจิทัล สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้และโอกาสทางธุรกิจเพื่อสร้างนวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ

Program Learning Outcomes (PLO)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

PLO1: สามารถออกแบบและสร้างสื่อโฆษณาเพื่อการสื่อสารทางการตลาดแบบมืออาชีพ

PLO2: สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสนับสนุนการตลาดดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

PLO3:  สามารถสร้างแผนธุรกิจด้วยแนวคิดสมัยใหม่

PLO4: สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ

PLO5: สามารถสร้างสรรค์ผลงาน มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และไม่ละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญา

PLO6: สามารถทำงานเป็นทีมให้บรรลุผลสำเร็จ และมีทักษะการสื่อสารในองค์กรบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล

PLO7: สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการค้นคว้าอย่างรู้เท่าทัน และมีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต