หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

Bachelor of Business Administration Program in Digital Business

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

ศึกษาถึงทฤษฎีด้านคอมพิวเตอร์และการบริหารธุรกิจ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการประกอบธุรกิจ การวิเคราะห์ ออกแบบ และการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป การจัดการฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูลด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การวิจัยทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้จะเน้นการปฏิบัติการและการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ไปสามารถปฏิบัติงานจริงร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บัณฑิตมีโอกาสก้าวหน้ากับงานทางด้านการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานภาครัฐและเอกชน เช่น นักวิเคราะห์ระบบ นักเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ นักอบรมคอมพิวเตอร์ ผู้บริหารโครงการ และผู้บริหารการตลาดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

หลักสูตรปรับปรุง ปี 2562