หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

Bachelor of Business Administration Program in Digital Business

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

ศึกษาถึงทฤษฎีด้านคอมพิวเตอร์และการบริหารธุรกิจ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการประกอบธุรกิจ การวิเคราะห์ ออกแบบ และการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป การจัดการฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูลด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การวิจัยทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้จะเน้นการปฏิบัติการและการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ไปสามารถปฏิบัติงานจริงร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บัณฑิตมีโอกาสก้าวหน้ากับงานทางด้านการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานภาครัฐและเอกชน เช่น นักวิเคราะห์ระบบ นักเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ นักอบรมคอมพิวเตอร์ ผู้บริหารโครงการ และผู้บริหารการตลาดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

หลักสูตรปรับปรุง ปี 2562

Program Learning Outcomes (PLO)

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรในภาพรวมแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การเรียนรู้ SLOs โดยเริ่มจากการบรรยาย การมอบหมายงานให้ฝึกปฏิบัติ และพัฒนาให้ผู้เรียนมี GLOs โดยให้นักศึกษาทำงานเป็นทีม นำเสนอผลงานด้วยรูปแบบต่างๆ และการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการอภิปราย หลักสูตรได้กำหนดให้แต่ละ PLOs ประกอบด้วย GLOs และ SLOs ดังนี้


SLO1: สามารถออกแบบและเขียนความต้องการของระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับปัญหาของธุรกิจได้
SLO2: สามารถออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และจัดทำ SEO ให้เว็บไซต์สามารถสืบค้นอยู่ในระดับต้นได้
SLO3: สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและจัดสรรข้อมูลที่จำเป็นในการนำเสนอในรูปแบบ Dashboard ได้ง่ายและชัดเจน
GLO 1: สร้างสรรค์ผลงาน มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และไม่ละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญา
GLO2: สามารถทำงานเป็นทีมให้บรรลุผลสำเร็จ และมีทักษะการสื่อสารในองค์กรบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล
GLO3: สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการค้นคว้าอย่างรู้เท่าทัน และมีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต