หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Bachelor of Science Program in Information Technology

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศึกษาถึงทฤษฎีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ในการจัดกระบวนการทำงานและพฤติกรรมองค์การเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโครงการ การสื่อสารทางวิชาชีพ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีด้านสื่อประสม และเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยสามารถนำศาสตร์เหล่านั้นไปบูรณาการการบริหารงานองค์การได้อย่างเหมาะสม เพื่อเสริมทักษะของตนเองในการประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

บัณฑิตมีโอกาสก้าวหน้ากับงานด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ เช่น วิศวกรซอฟต์แวร์ ผู้บริหารระบบฐานข้อมูล เว็บมาสเตอร์ และผู้บริหารระบบความปลอดภัย เป็นต้น

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษารหัส 57 เป็นต้นไป