หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Bachelor of Science Program in Information Technology

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศึกษาถึงทฤษฎีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ในการจัดกระบวนการทำงานและพฤติกรรมองค์การเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโครงการ การสื่อสารทางวิชาชีพ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีด้านสื่อประสม และเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยสามารถนำศาสตร์เหล่านั้นไปบูรณาการการบริหารงานองค์การได้อย่างเหมาะสม เพื่อเสริมทักษะของตนเองในการประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

บัณฑิตมีโอกาสก้าวหน้ากับงานด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ เช่น วิศวกรซอฟต์แวร์ ผู้บริหารระบบฐานข้อมูล เว็บมาสเตอร์ และผู้บริหารระบบความปลอดภัย เป็นต้น

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษารหัส 57 เป็นต้นไป

Program Learning Outcomes (PLO)

 

1. นักศึกษาแสดงถึงการมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และไม่ละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญา ในการสร้างสรรค์ผลงาน

2. สามารถเข้าใจกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรู้ว่านักศึกษาในฐานะเจ้าของข้อมูลมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง มีสิทธิในการใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้อื่น


3. สามารถทำงานเป็นทีมให้บรรลุผลสำเร็จ และสื่อสารกับบุคคลทุกระดับอย่างเหมาะสม


4. สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือบนอินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าอย่างรู้เท่าทัน และมีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต


5. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ในการประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์


6. สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อศึกษาปัญหา รวบรวมข้อมูล แก้ปัญหา และออกแบบระบบสารสนเทศตามความต้องการขององค์กร


7. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน Software testing เพื่อแก้ไขปัญหาการทำงานของโปรแกรม


8. สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือการพัฒนาโปรแกรม เพื่อพัฒนา Windows application หรือ Web application ระดับเริ่มต้นอย่างเหมาะสม


9. สามารถประยุกต์ทฤษฎีด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อป้องกันภัยคุกคามและแก้ปัญหาเบื้องต้นด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่ายได้