มหาวิทยาลัยสยาม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรัชญา / ปณิธาน / พันธกิจ ของคณะวิชา

ปรัชญา

ปญญา นรานํ รตฺนํ ซึ่งมีความหมายว่า “ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน”

ปณิธาน

“สร้างนวัตกรรม พัฒนาผู้นำ คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี”

พันธกิจ

มุ่งจัดการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถและจริยธรรม ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ และเป็นผู้นำการใช้เทคโนโลยี โดยสามารถบูรณาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่สังคม และธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากความรู้แล้ว ยังมีกิจกรรมต่างๆ ทำให้ได้รู้จักการทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง คิดวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนมากยิ่งขึ้น

คุณฉัตราภรณ์ บุญมา - System Engineer

คุณฉัตราภรณ์ บุญมา

System Engineer

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.สยาม เป็นที่เป็นโลกทางความรู้ให้ผมเลยครับ ได้เรียนรู้จากเทคโนโลยีที่สามารถจับ ต้องได้ และจุดประกายทางความฝันให้ผม

คุณนาวิน ภักดีเลิศหล้า - โปรแกรมเมอร์ บริษัทโตโยต้า ลิชชิ่ง จำกัด

คุณนาวิน ภักดีเลิศหล้า

โปรแกรมเมอร์ บริษัทโตโยต้า ลิชชิ่ง จำกัด

คณาจารย์ทุกท่านมีความรู้ ความ สามารถ ปรึกษาได้ตลอดเลยค่ะ สอนโดยให้อิสระทางความคิด และช่วยแนะแนวทางต่อ

คุณณัฐวดี อาภานนท์ - Sale & Marketing บริษัท Zuellig Pharma

คุณณัฐวดี อาภานนท์

Sale & Marketing บริษัท Zuellig Pharma